Política de Privacitat

Política de Privacitat 2019-04-25T09:47:53+00:00

Darrera actualització el 18 d’abril de el 2019.

Benvingut a www.www.limpiezaspirineo.es

Si us plau, llegiu atentament la present informació sobre la política de privacitat abans d’utilitzar els nostres serveis.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del Capítol II de la Llei 34/2002, LSSICE, els informem que la present pàgina web és propietat de LIMPIEZAS PIRINEO S.L.. D’ara en endavant també el prestador, amb domicili a C/ Hostal de la Bordeta , nº 15, 25001 Lleida, NIF B25382177, i correu electrònic: contabilidad@limpiezaspirineo.com.

LIMPIEZAS PIRINEO S.L., com a responsable d’aquest lloc web i de conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i Llei 34 / 2002, de 11 de juliol, serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), ha implementat Totes les Mesures de seguretat, tècniques i organitzatives, que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, (que desenvolupa la LOPD) per garantit i Protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades Introduït.

Als efectes de les disposicions de la LOPD, LIMPIEZAS PIRINEO S.L.. L’informa que les dades que se’ns faciliten voluntàriament s’incorporaran als nostres sistemes d’informació per tal de realitzar els tràmits comercials i administratius necessaris amb els usuaris del lloc web; Les operacions previstes per a la realització dels tractaments són les següents: respondre a les consultes i / o proporcionar la informació requerida per l’usuari; Realitzar la prestació de serveis i / o productes contractats o subscrits per l’usuari; Dur a terme totes les activitats específiques per LIMPIEZAS PIRINEO S.L.. Per aquest avís legal i presentar el butlletí informatiu del lloc web.

El Signant garanteix la veracitat de les dades facilitades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en els mateixos.

El prestador, a través d’un asterisc (*) en les caselles corresponents del formulari de contacte, l’informa d’aquesta obligació a l’usuari, indicant quines dades són necessaris. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’usuari dóna el consentiment inequívoc a LIMPIEZAS PIRINEO S.L.. Tramitar les dades facilitades en favor dels fins anteriorment esmentats.

El fet de no proporcionar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades significa que és impossible subscriure, registrar o rebre informació sobre els productes i serveis del proveïdor.

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el prestador està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’art. 5 de l’RGPD i l’art. 4 de la LOPD, les que són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per protegir els drets i llibertats dels Usuaris.

D’acord amb aquestes normatives, doncs, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a C / LA PLANA, Nº 25, enviant un correu electrònic a contabilidad@limpiezaspirineo.com, indicant com assumpte: “LOPD, drets ARCO”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg de dret, com dictamina la llei. Vostè té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La revocació del consentiment no afectarà la legalitat del tractament realitzat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una queixa davant l’autoritat supervisora ​​si considera que els seus drets poden haver estat violats en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

 

CONFIDENCIALITAT y CESSIÓ DE DADES A TERCERES PERSONES

Les dades que proporcioni seran tractades confidencialment. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i per evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la Tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. També garanteix que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixin amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent.

LIMPIEZAS PIRINEO S.L.. no cediran les dades personals a tercers, excepte obligació legal però, en el cas de ser transferits a un tercer, la informació es donarà per endavant sol·licitant el consentiment exprés per a la cessió. L’entitat responsable de la base de dades, així com les que participen en qualsevol fase del tractament i / o les entitats a les que han comunicat-en tot cas sempre amb la corresponent autorització concedida per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional ia l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries a la seva disposició per garantir la seguretat de les dades personals, evitant, en la mesura del possible, l’accés no autoritzat, modificacions il·legals o legal, robatori i / o pèrdua de dades, per tal de garantir el nivell de seguretat corresponent dels fitxers del prestador, en funció de la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d’aquest lloc Web.

 

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’usuari declara haver estat informat de les condicions de protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consents al tractament automatitzat dels mateixos per part de LIMPIEZAS PIRINEO S.L.. En la forma i per als fins indicats en aquesta política de protecció de dades personals.

Per tant, en utilitzar aquest formulari per posar-se en contacte amb LIMPIEZAS PIRINEO S.L., està autoritzant expressament l’ús de les seves dades per a l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà (inclòs el correu electrònic), podent Per cancel·lar aquesta autorització, contacteu amb LIMPIEZAS PIRINEO S.L.. A través dels mitjans establerts.

A través d’aquesta política de privacitat li informem que les fotografies pujades en el lloc web són propietat de LIMPIEZAS PIRINEO S.L., inclosos els de menors, en els quals, per tal d’obtenir-los, hagin obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a aquest efecte pels centres en què formin part dels menors. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelades.

 

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades enviades a LIMPIEZAS PIRINEO S.L., exonerant al prestador de qualsevol responsabilitat referent a això. Els usuaris garanteixen i responen, en tot cas, a l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

 

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

LIMPIEZAS PIRINEO S.L.. es reserva el dret d’actualitzar, esmenar o eliminar la informació continguda a la web, i pot, fins i tot, limitar o denegar l’accés a la informació.

LIMPIEZAS PIRINEO S.L. no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en els llocs web de tercers als quals es pugui accedir a través dels “enllaços” o enllaços des de qualsevol lloc web propietat del proveïdor.

La presència de “links” o enllaços són només per a fins informatius i en cap cas implica suggeriment, invitació o reconeixement dels mateixos.

 

ENVIANT CV

En el cas que l’usuari enviï el seu currículum a través del nostre web, us informem que les dades facilitades seran tractades perquè sigui participant en els processos de selecció que pugui tenir, realitzant una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del responsable. L’informem que aquest és l’únic procediment oficial per acceptar el seu CV, de manera que no s’acceptaran CVS enviats per un altre procediment. En cas de qualsevol canvi en les dades, si us plau notifiqui’ns per escrit el més aviat possible, per tal de mantenir les dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un període màxim d’un any, després de la qual cosa procedirà a la supressió de les dades garantint un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, després de la data límit abans esmentada, i si desitja continuar participant en els processos de selecció del responsable, si us plau, torneu a enviar el seu CV.

Les dades poden ser processats i / o comunicats a les empreses membres del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per als mateixos fins prèviament informats.

PARTICIPACIÓ EN FÒRUMS

En cas que l’usuari vulgui participar en els fòrums de la web, l’informem que les dades aportades seran tractades per regular la participació en el mateix. Qualsevol registre o transmissió de dades personals que l’usuari d’aquest fòrum faciliti suposa el coneixement i acceptació inequívoc de l’Avís legal i la Política de Privadesa exposats a la pàgina web. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o destrucció total dels mateixos. Les publicacions es mostraran públicament als usuaris del fòrum on line.

 

PUBLICACIÓ DEL SEU TESTIMONI

En cas que l’usuari vulgui publicar la seva opinió a la web, l’informem que les dades aportades seran tractades per atendre els suggeriments proposats, experiències o opinions respecte dels productes i / o serveis per ser publicades a la pàgina web i així poder ajudar a altres usuaris. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o destrucció total dels mateixos. Els testimonis es publicaran a la nostra pàgina web. L’única dada personal que es publicarà del testimoni serà el seu nom.

 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

LIMPIEZAS PIRINEO S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

 

CORREUS COMERCIALS

D’Acord amb la LSSICE, LIMPIEZAS PIRINEO S.L. no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis de la pàgina web, l’Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el nostre Butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

 

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre LIMPIEZAS PIRINEO S.L. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyoles a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Lleida.